Felvételi

Hét nyelven beszélünk !

Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Beiskolázási tájékoztató

Az iskola címe: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 26.;

OM azonosító:035232; Telephely kódja: 001

Megközelíthető földalattival (Bajza utcai megálló), 72-es trolival (Munkácsy utcai megálló), 75-ös, 79-es trolival, 105-ös, 20E-s, 30-as busszal (Hősök tere).

Tel.: 311-4684; fax: 312-1459;

www.kolcsey-bp.hu (A Felvételi menüpont alatt jelennek meg a beiskolázással kapcsolatos információk.)

Nyílt napok: november 21., 22., 23.

Legkésőbb egy héttel a nyílt nap előtt közzé fogjuk tenni a látogatható órákat, és interneten lehet majd bejelentkezni. Mindhárom napon lesz igazgatói tájékoztató a szülők részére, 21-én 8:15-9-ig, 22-én 8:15-9-ig és 17-kor, 23-án 8:15-9-ig. Kérjük, az érdeklődő szülők erre is regisztráljanak.

A 2018/2019-es tanévben hat osztályt indítunk:

 • 001-es kód: ötéves képzésű francia-magyar két tanítási nyelvű (F és G) osztályok
 • 002-es: ötéves emelt szintű nyelvi képzés angolból, második nyelv: német (a B osztály fele)
 • 003-as kód: köznevelési típusú sportiskolai képzés (E osztály)
 • 004-es: ötéves emelt szintű nyelvi képzés angolból, második nyelv: francia (a B osztály fele)
 • 005-ös kód: ötéves emelt szintű nyelvi képzés angolból, (a D osztály fele)
 • 006-os kód: ötéves emelt szintű nyelvi képzés olaszból (a D osztály fele)
 • 007-es kód: ökológiai szemléletű, általános tantervű (A osztály)

Szakmai alapdokumentumunk alapján sajátos nevelési igényű tanulók közül mozgáskorlátozottakat tudunk fogadni. A sajátos nevelési igényű tanuló köteles csatolni a jelentkezési lapjához a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvéleményt.

A tanulmányok jellege az egyes osztályokban 

Két tannyelvű osztályainkban a diákok ötéves oktatásban részesülnek a 9.Kny évfolyamtól a 12-ig. A képzés nyelvi előkészítő évvel kezdődik, így a francia nyelv előzetes ismerete nem szükséges. A következő négy tanévben évente legkevesebb három tárgyat francia nyelven oktatunk.A nyelvórák és az idegen nyelven tartott foglalkozások csoportbontásban szerveződnek.

További idegen nyelvet a második évtől választanak a tanulók a következők közül: angol, német, olasz, latin, orosz. Az utolsó két évben két tárgy emelt szintű tanulása lehetséges.

A tanulmányokat anyanyelvi tanár(ok) is segíti(k), s az öt év alatt legalább egyszer mindenki részt vehet diákcserén.

Az utolsó év végén a diákok kétnyelvű érettségit tesznek, amely - meghatározott eredmények elérése esetén - felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A kétnyelvű érettségi birtokában tanulóink nyelvi megméretés nélkül iratkozhatnak be franciaországi egyetemekre.

Minden évben két francia-magyar tanítási nyelvű osztály indul (max.68 fő).

Az „angol tagozatos” (NYEK-es) osztályban a tanulók magas óraszámban tanulják az angol nyelvet, az utolsó két évben pedig emelt szintű képzést választhatnak két tantárgyból.

A képzés előkészítő (úgynevezett nulladik) évvel kezdődik, melynek során az órák 60%-a idegen nyelvi. A második nyelv a német vagy a francia, amelyet ugyancsak öt éven át tanítunk.

Évente egy angol tagozatos osztály indul (max.34 fő). Olyan tanulók jelentkezését fogadjuk el, akik tanulták már az angolt.

Az „angol-olasz tagozatos” (NYEK-es) osztályban a diákok egyik része az angolt, másik része az olaszt tanulja emelt szinten, de a másik nyelvet is öt éven át oktatjuk. Az utolsó két évben két tantárgy ugyancsak választható emelt szinten.

A képzés előkészítő (úgynevezett nulladik) évvel kezdődik, melynek során az órák 60%-a idegen nyelvi.

Évfolyamonként egy ilyen típusú osztály van (max.34 fő). Olyan tanulók jelentkezését fogadjuk el, akik tanulták már az angolt. Az olasz nyelv oktatása kezdő szintről indul. Az emelt óraszámú olaszosok részére diákcsere-programot szervezünk, hogy ezzel is segítsük a B2-es nyelvismeret elérését.

Az „ökológiai szemléletű” elnevezés a következőt jelenti: az első két évben földrajzból és biológiából az ismeretek szélesítését tekintjük feladatunknak. Ezt 1-1 plusz órával (ökológia) biztosítjuk. A 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire készítjük a természettudományos tárgyakból az arra vágyókat. A diákok kirándulásokon, táborban és terepgyakorlatokon bővíthetik ökológiai ismereteiket, s ilyen jellegű közösségi szolgálatra is jelentkezhetnek.

Az osztályban mindenki tanul angolul (legalább heti 3 óra), második idegen nyelvként a németet, a franciát, az olaszt és az oroszt is választhatják (3 óra).

Egy ilyen típusú osztályt indítunk (max.34 fő).

A köznevelési típusú sportiskolai képzésre igazolt sportolók jelentkezhetnek. Oktatásuk specialitása a sportelmélet- és sporttörténet-oktatás, amivel lehetővé válik a testnevelés érettségire való fölkészülés. Az utolsó két évben két tárgy emelt szintű tanulása lehetséges.

Megértőek vagyunk a versenyzők gyakori vagy hosszasabb hiányzásaival kapcsolatban, és lehetőséget adunk az egyéni felzárkózásra.

Az osztályban mindenki tanul angolul (legalább heti 3 óra), második idegen nyelvként a németet, a franciát, az olaszt és az oroszt is választhatják (3 óra).

Egy ilyen típusú osztályt indítunk (max.34 fő).  

A felvételi vizsga sajátosságai az egyes osztályokban

 • Francia-magyar két tannyelvű (001): egységes írásbeli, magyar nyelvi szóbeli
 • Angol tagozat (002 és 004): egységes írásbeli, szóbeli angolból
 • Élsportolók osztálya (003): sportlap; egységes írásbeli, szóbeli meghallgatás
 • Emelt szintű angol nyelvi csoport (005): egységes írásbeli, szóbeli angolból
 • Emelt szintű olasz nyelvi csoport (006): egységes írásbeli, szóbeli angolból
 • Ökológiai szemléletű osztály (007): egységes írásbeli

Az egységes írásbeli vizsga

Jelentkezési határidő: december 8.

A vizsga időpontja: január 20., 10 óra, helye a gimnázium.

A jelentkezettek külön értesítést nem kapnak. Pótnap (betegség esetén): január 25., 14 óra. Az írásbelire igazolványt, kék vagy fekete tintájú tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt és szögmérőt kell hozni.

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán szülői kérelem és szakvélemény alapján biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, a jelentkező által az iskolai tanulmányok során használt, megszokott eszközöket.

Az anyanyelvi és matematikai feladatlapokat január 24-én lehet megtekinteni, az eredményekről február 2-án adjuk ki az Értékelő lapot.

A máshol megírt írásbeliről az Értékelő lap másolatát a Jelentkezési laphoz kell csatolni. Kérünk továbbá egy fölbélyegzett, megcímzett borítékot is. A felvételi lapok leadási határideje: február 19.

Szóbeli vizsga angolból

Március 3. és 9. között szervezünk szóbeli vizsgát iskolánkban angol nyelvből azok számára, akik a 002-es, 004-es, 005-ös, 006-os tagozatok valamelyikére jelentkeztek, és elérték a megállapított ponthatárt.

A vizsgán mért kompetenciák: hallott szöveg értése, nyelvhelyesség, beszédkészség.

Feladatok: társalgás szituáció és kép alapján a tantervi témakörökben. A vizsgabeosztást a honlapunkon közöljük, értesítést nem küldünk.

Szóbeli vizsga magyar nyelvből

Március 3. és 9. között szervezünk szóbeli vizsgát iskolánkban magyar nyelvből azok számára, akik a 001-es tagozatra (is) jelentkeztek, és elérték a megállapított ponthatárt.

A vizsgán mért kompetenciák: olvasott szöveg értése, kép értelmezése, beszédkészség, nyelvhelyesség, együttműködés.

Feladatok: hangos olvasás, szavak értelmezése, társalgás szövegrészlet és kép alapján. A vizsgabeosztást a honlapunkon közöljük, értesítést nem küldünk.

Jelentkezés és felvételi a sportolók osztályába

A felvételizőknek sportlapot kell beadniuk a gimnáziumba január 15-ig. Mivel ebben az osztályban a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján oktatunk, ezért csak az a tanuló vehető fel, aki a sportági szakszövetség ajánlásával és igazolásával rendelkezik. A bizonyítvány és az írásbeli eredménye alapján választjuk ki az iskolában tartott szóbeli meghallgatás résztvevőit. Ezen a következőket értékeljük: a bemutatkozás nyelvi és kommunikációs minősége, a sporteredmények bemutatása. A beosztást a honlapunkon tesszük közzé, értesítést nem küldünk. Tervezett napok: március 3. és 5.

Az eredmények számítása

001-es, 002-es, 003-as, 004-es, 005-ös és 006-os tagozatkódok esetén:

Az általános iskolai bizonyítványokból a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat számítjuk magyar nyelvből és irodalomból, egy idegen nyelvből, történelemből és matematikából. Ha magyar nyelv és irodalomból összevont érdemjegy van a bizonyítványban, akkor azt duplán számítjuk.

A szóbelin (bármely típusún) 50 pont szerezhető. Az elérhető összpontszám 200 lehet (írásbeli:100, szóbeli:50, bizonyítvány:50).

007-es tagozatkód esetén:

Az általános iskolai bizonyítványokból a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat számítjuk magyar nyelvből és irodalomból, egy idegen nyelvből, történelemből és matematikából. A számított pontot megduplázzuk.

Az elérhető összpontszám 200 lehet (írásbeli:100, bizonyítvány:100).

Rangsor, értesítés, jogorvoslat

Március 14-ig közöljük az osztálytípusonként elkészített ideiglenes felvételi rangsorokat. A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetűt és a budapesti lakóhelyűt. További pontazonosságok esetén előbbre kerül a rangsorban az, aki a szóbelin több pontot ért el, további egyezésekkor az, akinek jobb lett az írásbelije, illetve a matematika eredménye. Április 20-án kapjuk meg a felvettek jegyzékét. Tagozatonként a legutolsó, még bejutott diák pontszáma lesz az adott képzés ponthatára. Pontazonosság esetén a föntebb leírtak érvényesek. Amennyiben a felvételivel kapcsolatos döntéssel a szülő nem ért egyet, jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.