Angol

Az ellenőrzés tartalmi és formai elemei

 • Az ellenőrzés a munkavégzés jellegétől függően lehet egyénre szabott, csoportos vagy frontális.
 • Az ellenőrzés mindenkor a tanórák menetébe illeszkedik, jellege és formái a tanagyaghoz és a munkavégzés típusaihoz igazodnak, írásban és szóban egyaránt történhet.
 • A szóbeli ellenőrzés formái a következők:
   - kiselőadás
   - szituációs gyakorlatok
   - érvelési gyakorlatok/viták
   - képleírás
   - társalgás
 • Az írásbeli ellenőrzés formái a következők:
   - szódolgozat (egynyelvű, kétnyelvű)

   - nyelvi teszt
             - nyelvtani ismeretek
             - ellenőrzésére
             - szókincs, szóhasználat ellenőrzésére
             - íráskészség ellenőrzésére
             - hallott szöveg értésének ellenőrzésére
             - olvasott szöveg értésének ellenőrzésére

   - egyéb írásbeli feladatok
            - házi feladat
            - házi dolgozat (esszé)
            - fordítás
 • Összetett ellenőrzési formák:
  - próbavizsga (adott nyelvvizsgatípusok különböző szintjein)
  - próbaérettségi

Az értékelés alapelvei

 • Az értékelés az ellenőrzés tartalmi és formai elemeivel összhangban írásban és szóban egyaránt történhet.
 • Az értékelés többnyire érdemjegyekkel történik.
 • Az értékelés bizonyos munkák, órai aktivitás, szorgalmi feladatok esetén történhet dicsérettel, illetve más jutalmazási formákkal is.
 • A félévi osztályzat értesítő jellegű, az addig elvégzett munkát értékeli. Az év végi érdemjegynek az egész év, így az első félév munkájának teljesítményét is tartalmaznia, összegeznie kell.
 • A témazáró dolgozatok érdemjegyei a félévi, illetve év végi osztályzatba súlyozottan számítanak bele. A témazáró dolgozat megírásakor hiányzó tanulónak a dolgozatot a megadott határidőn belül pótolnia kell. 

Az értékelés tartalmi és formai elemei

 • A tanulók számára minden esetben szükséges az ellenőrzés-értékelés szempontjait előre egyértelművé tenni.
 • A tanulóknak ismerniük kell az előrehaladáshoz szükséges minimális feltételek tartalmi elemeit.
 • Pontozással, illetve százalékokra történő átszámítással történő értékelés esetén a pontozási útmutató a következő:
   Elégtelen   0 -  50%
   Elégséges  51 - 60%
   Közepes  61 - 75%
   Jó  76 - 89%
   Jeles  90 -100%
 • Az értékelés tartalmi szempontból a következő elemek alapján történik:
  - Nyelvi helyesség (szórend, igeidők, , egyéb nyelvtani elemek megfelelő használata, stb.)  - az összpontszám 30%-a
  - Megfelelő szókincs (helyes kollokációk, a helyzethez illő kommunikáció, nyelvi gazdagság és pontosság, stb.) - az összpontszám 30%-a
  - Stílus és szerkesztés (folyamatosság, kohézió, tartalmi rendezettség, stb.) - az összpontszám 20%-a
  - Általános benyomás ( a feladat teljesítésének minősége,befejezettsége, terjedelem, a kommunikáció hatékonysága, stb.) - az összpontszám 20%-a