Földrajz

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

2016/17-es tanévtől

I. Térképészet

: a földfelszín ábrázolásának problémái, a domborzatábrázolás különböző módszerei,

: mi a térkép, mi a vetület?

: a térképek csoportosítása (tartalom és méretarány szerint)

: méretarány, vonalas aránymérték, relatív magasság

: a térkép jelrendszere

: a távközlés, távérzékelés fogalma, jelentősége, (GPS, műholdak, FIR)

: tájékozódás a térképen térben (földrajzi koordináták) és időben (időzónák), GYAKORLATban

II. Kozmikus környezetünk

     : Földünk helye a Világegyetemben, a Naprendszerben

   : jellemezze a Naprendszer égitesteit ( Föld-, Jupiter- típusú bolygók, stb.

   : ismertesse a Naprendszer és a Tejútrendszer alakját, méreteit

   : Földünk méretei,

   : a Föld és a Hold mozgásai és ennek következményei ( pl. évszakok, holdfázisok)

   : Kepler törvényei

   : mutassa be a nap- és a holdfogyatkozásokat

   : a Nap tulajdonságai

   : a Nap és a Hold hatásai a földi életre

   : szoláris éghajlati övezetek

   : Mondjon példákat az űrkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítására. Nevezzen meg az űrkutatáshoz kapcsolódó magyar vonatkozásokat.

   : vannak-e más naprendszerek, galaxisok ?

   : fogalmak: Csillagászati egység, Tejútrendszer, galaxis, fényév, Androméda-köd, Proxima Kentauri, Nagy-Medve

III. Kőzetburok 1

: Mutassa be a Föld gömbhéjas szerkezetét (belső és külső geoszférákat)

: mi a belső hő oka ?

: Ismertesse a kőzetburok felépítését, szerkezetét

: Ismertesse a Föld nagyszerkezeti egységeit.

: Hasonlítsa össze az ásványok és a kőzetek jellemzőit.

: Sorolja be keletkezés szerint, csoportosítsa és ismerje fel az alábbi ásványokat, kőzeteket: kősó, mészkő, dolomit, homok, homokkő, lösz, kőszénfajták, kőolaj, agyag, bauxit, gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni tufák, márvány, palás kőzetek. Kőszenek és szénhidrogének

: Az érc fogalma, az ércek gazdasági hasznosítása

: Mi a talaj? Mutassa be a talajképződés folyamatát.

:  Nevezze meg és jellemezze az elterjedt zonális és azonális talajokat (pl. mezőségi talaj, barna erdei talaj, podzol, trópusi vörösföld, szikes), tudjon példát mondani földrajzi elhelyezkedésükre.

: Fogalmazza meg a légkör, a vízburok és a bioszféra kialakulásának és fejlődésének összefüggéseit,    kapcsolatát a földtörténeti eseményekkel

: fogalmak: litoszféra, földkéreg, asztenoszféra, geotermikus gradiens, stb

  

IV. Kőzetburok 2

: Nevezze meg és csoportosítsa felépítésük szerint a nagy kőzetlemezeket. Mutassa be a lemezmozgások  okait, típusait és azok következményeit

: mutassa be és hasonlítsa össze a globális lemeztektonika és a kontinensvándorlás elméleteit,

: kőzetlemezhatár-típusok és ezek összefüggései a vulkáni és a szeizmikus jelenségekkel,

fogalmak: ütközés, alábukás, szubdukció, óceánközépi hátság és árok, rift, ősmasszívum (10 db.), lemezek (7 nagy, néhány kisebb)  

V. Kőzetburok 3

A : Értelmezze a vulkáni tevékenység és a kőzetlemez-mozgások kapcsolatát.

     : Csoportosítsa a vulkánokat működésük, alakjuk és a kitörés helye szerint. Mutasson meg térképen és ismerjen fel térképvázlatban vulkáni övezeteket és vulkánokat.

     : Jellemezze a különféle vulkáni típusokat

     : a lávák fajtái. az utóvulkáni működés típusai

     : TÉRKÉPEN PÉLDÁK !!!!

     : Mutassa be ábra segítségével a magmás ércképződés folyamatát.  

     : a vulkáni tevékenység következménye az emberi társadalom szempontjából

B: : Magyarázza a földrengés kialakulásának okát, kapcsolatát a vulkánossággal és a lemezszegélyekkel.

               (Hogyan és hol születnek földrengések?)

     : Hogyan mérjük a földrengések erősségét

   : Mondjon példákat a pusztítás elleni védekezés és kárenyhítés lehetőségeire.

---------

     fogalmak: láva, magma, kráter, kaldera, vulkáni kürtő, sztratovulkán, Hawaii-típusú vulkán, pajzsvulkán, dagadókúp, epi- és hipocentrum, Richter-, Mercalli-skála, cunami, mofetta, fumalora, szolfatára, csevice, borvíz, gejzír

VI. Kőzetburok 4

Orogenezis: Mutassa be a hegységképződés típusait, kapcsolatát a kőzetlemezek tulajdonságaival és mozgásaival.

: Milyen hegységtípusok vannak? (több kategorizálás is lehetséges: kor, összetétel, magasság, szerkezet szerint).

: Mitől függ a hegységek magassága és formája?

: Melyik geológiai időszakban keletkeztek?

   : TÉRKÉPEN PÉLDÁK !!!!

: Beszéljen a hegységképződés és az erózió kapcsolatáról.

: Definiálja az erózió fogalmát!

: Melyek az endogén és az exogén erők? Mik a hajtóerők? E két erő antagonizmusa.

: Milyen fajtái vannak az eróziónak? Válasszon ki és mutasson be részletesen egy eróziófajtát :

1.jég.-, 2. folyó.-,3. tengeri.- 4. szélerózió !

: Beszéljen az antropogén erózióról is!

   : fogalmak: röghegység, gyűrthegység, hegylánc, gyűrődések, vetődés, rög, tektonikus árok,   Kaledóniai-, Variszkuszi-hegységek.

   : fogalmak: aprózódás, mállás, szállítás, lerakás, üledék, hordalék, törmelék, abrázió, moréna, vásottszikla, stb.

  

            

VII. Hidroszféra 1

: Mutassa be a víz körforgásának folyamatát

Óceánok, tengerek: Csoportosítsa a tengereket ! (perem,- beltenger) (PÉLDÁK a térképen !)

: A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai,

: Mutassa be a tengervíz mozgásait: hullámzás, tengerjárás, tengeráramlások (térképen!), hogyan születnek ezek a mozgásformák? Milyen hatással vannak a társadalom életére, az éghajlatra?

: Mutassa be példák alapján a világtengert mint természeti erőforrást.

      : fogalmak: hideg-, meleg tengeráramlások (konkrét példák is), cunami, hőmérsékleti anomália,hullámmorajlás és –törés, szökőár, vakár, tolóár, vihardagály, ár-apályerőmű

VIII. Hidroszféra 2

Felszíni vizek A: Csoportosítsa a tavakat kialakulásuk szerint (PÉLDÁK a térképről!)

: A tavak pusztulásának fázisai (emberi tevékenység szerepe a tavak pusztulásában).

: Mondjon példát a tavak hasznosítási módjaira.

  

Felszíni vizekB: „Melyik Földünk legnagyobb folyója?”

: Ismertesse a folyó munkavégző képességét meghatározó tényezőket.

: Mitől függ, hogy egy folyónak tölcsér-, vagy deltatorkolata alakul ki?

: Vajon minden folyó eléri-e a tengert?

: Soroljon fel az árvíz kialakulásához vezető tényezőket, a veszélyhelyzet mérséklését segítő megoldásokat.

: Beszéljen a folyók jelentőségéről a gazdasági életben, és a szennyezésükről!

: fogalmak: vízállás, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, meander, holtág, morotvató, V-völgy, kanyon, szurdok, hordalékkúp, szakaszjellegek, stb.

IX. Hidroszféra 3

Felszín alatti vizek: Mutassa be a felszín alatti vizeket (talajnedvesség, talaj-, réteg-, karszt-, gyógy és termálvíz, források)

: Térjen ki a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolódására is!

: Ismertesse a karsztosodás folyamatát. Jellemezze a felszíni és felszín alatti karsztformákat, ismerje fel ezeket képeken, ábrákon. Tudjon következtetni kialakulásuk folyamatára.

: Beszéljen a felszín alatti vizek jelentőségéről, illetve az általuk okozott károkról (belvíz) !

     Fogalmak: polje, dolina, víznyelő, sztalagtit, sztalagmit, karsztforrás, hévíz, borvíz, csevice, gejzír

X.. Atmoszféra 1

: Az atmoszféra szerkezete, összetétele, szerepe,

: Ismertesse a levegő felmelegedését! Melyek az ezt befolyásoló tényezők?

: Mi a szél, hogyan keletkezik?

: Mutasson a ciklont és az anticiklont (rajz is) !

: Ismertesse az állandó szélrendszerek (passzátszelek, nyugatias szelek, sarki szelek) jellemzőit és a kialakító tényezőiket.

: Vázolja az általános légkörzés rendszerét (rajzon).

: Magyarázza a passzátszél-redszer és a monszun kapcsolatát.

: fogalmak: napi és évi középhőmérséklet, hőingások, albedó, üvegházhatás, főn, hőmérsékleti egyenlítő, izobár, izoterma, Coriolis-erő, hurrikán, tornádó .

XI. Atmoszféra 2

: Ismertesse a csapadékképződés folyamatát ! Hogyan függ össze a felmelegedés és a csapadékképződés?

: Mitől függ, hogy eső esik, havazik vagy jégeső van?    

: Beszéljen a talajmenti csapadékfajtákról is!

: Magyarázza a ciklonok/anticiklonok, illetve a frontok és a csapadékképződés kapcsolatát!

: Hol vannak Földünk legcsapadékosabb területei és miért éppen ott?

: fogalmak: tényleges- és viszonylagos vízgőztartalom, telítettség, túltelítettség, harmatpont, kicsapódás, halmazállapot-változás, kondenzációs magvak

XII. Földrajzi övezetesség 1

: Mutassa be a szoláris övezetek kialakulását.

: Értelmezze a földrajzi övezetesség fogalmát, rendszerét (övezet, öv, terület/vidék). Sorolja fel az éghajlati típusokat az egyes övezetekben.

: Melyek az éghajlati elemek?

: Miért vannak különböző éghajlatok? Hogyan befolyásolják a tengerek, a domborzat az éghajlatot?:

: Tudjon elemezni egy éghajlati diagramot!

: Egy-két kiragadott példán keresztül mutassa be az egyes övezetek, övek, területek/vidékek éghajlati, vízrajzi és felszínformálódási sajátosságai, talaja és élővilága, valamint gazdálkodási típusai közötti különbséget!

XIII. Földrajzi övezetesség 2

   : Vesse össze a meleg mérsékelt öv két éghajlat-típusát!

   : Valós mérsékelt öv: A kontinentalitás

         : Tegyen egy képzeletbeli utazást Eurázsiában az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig! Milyen    éghajlatokkal, növényzettel találkozik? Elemezze a kontinentalitás tendenciáját! (Mutassa be az óceántól való távolság és a nyugati szelek hatását a természetföldrajzi tényezők NY–K irányú változásaira.)

       : Miben és miért térnek el Eurázsia éghajlatai az Észak-amerikaitól?

       : Tudjon elemezni éghajlati diagramot!

     fogalmak: évi hőingások, csapadékeloszlás, szélsőséges éghajlat, stb. TÉRKÉP!!!

     XIV. Földrajzi övezetesség 3

Hideg vagy Meleg övezet. Jellemezze az egyik, vagy a másik övezetet. Éghajlatokat, növénytakarót, szeleket.

A: Mutassa be a környezeti tényezők és a természetföldrajzi jellemzők változását az Egyenlítő és a térítőkörök között. Magyarázza az övezet öveinek elkülönítési szempontjait.

     B: Ismertesse a sarkköri és a sarkvidéki öv elkülönítésének szempontjait. Jellemezze a hideg övezet egyes éghajlati öveit.

       : Hasonlítsa össze a tajga és a tundra éghajlatot.

AB : Tudjon elemezni éghajlati diagramot!

       : Beszéljen a választott övezet éghajlati problémáiról: Sahel-öv, elsivatagosodás, erdőpusztulás, illetve a jégtakarók visszahúzódása, felmelegedés, állatvilág életterének változása, stb.

   C: Mutassa be az összefüggést a tengerszint feletti magasság és a környezeti tényezők változása között!

   fogalmak: hőmérsékleti egyenlítő, szavanna, erdőirtás (égetés), túllegeltetés, elsivatagosodás, globális felmelegedés, tartós hóhatár, stb.

XV. Kontinensek földrajza 1

Európa.

: Mutassa be Európa geomorfológiai és hidrográfiai változatosságát: Mutassa meg a térképen és jellemezze a kontinens nagytájait, szerkezeti egységeit, éghajlatait!

: Mikor és hogyan alakultak ki a kontinens nagy domborzai egységei (Balti pajzs, Eu-i rögvidék, Alpok, Germán-Lengyel- és K-Eu-i síkság).

: Melyek a jelenleg is zajló szerkezeti folyamatok?

: Mutassa be röviden a legnagyobb folyókat és tavakat!

: Időzzön el hosszabban a jégkorszakokban létrejött formák bemutatásánál!

: Mutassa be konkrét példákon az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepét a kontinensen.

     : fogalmak: ősmasszívum, röghegység, gyűrthegység, hegylánc, gyűrődések, vetődés, rög, tektonikus árok, kaledóniai - , variszkuszi hegységek, eljegesedés, feltöltött síkság, tóvidék, (posztglaciális izosztázia)

XVI. Kontinensek földrajza 2

: Mutassa be az egyes kontinensek földrajzi sajátosságait. Mondjon példákat az egyes kontinenseken előforduló nagyszerkezeti egységekre. Jellemezze a kontinensek nagytájait, a folyókat, a tavakat. Mondjon példákat a kontinensek főbb erőforrásaira. Ismerje fel képek, ábrák, leírások és tematikus térképek alapján a földrajzi öveket, a kontinensek jellemző területeit, tipikus tájait.

Konkrétabb, gyakorlatibb tételjavaslat: Hasonlítsa össze az afrikai és a dél-amerikai kontinenst: elhelyezkedés, geológia, forma, partvidék éghajlat, vízrajz, növényzet, domborzat alapján!


XVII. Magyarország 1

   Mo. medencejellegének bemutatása

   : a Kárpát-medence bemutatása nagy vonalakban: földrajzi elhelyezkedése, éghajlata/i, növényzete, természeti adottságai.

   : Ismertesse a medencejelleg következményeit az éghajlat, a vízrajz, a vízkészlet, talajok, közlekedés és a környezeti állapot vonatkozásában.  

   : A természetes és a politikai határok közötti „ellentmondás”.

(: az „alvízi helyzet” következménye (pl. Nagybánya, Verespatak és a cián), ill. a jó minőségű talaj

: tranzitország, nyitott határok: ennek előnyei és hátrányai)

XVIII. Magyarország 2

Hazánk természeti adottságai

   : a természeti adottság tág értelmezése (turisztikai értékek, gyógyvizek,felszíni vizek, talaj stb.)

   : energiahordozók és előfordulásuk, kialakulásuk ideje, felhasználásuk lehetőségei

   : megújuló energiakészleteink

   : ásványi nyersanyagaink, főként az ércek, felhasználásuk lehetőségei

   : hazánk turisztikai vonzereje, turisztikai körzetek, nemzeti parkjaink

   : Magyarország térképoldalainak kiváló ismerete az atlaszban!

   : Értelmezzen Magyarország természeti adottságaival kapcsolatos tematikus térképeket!

XIX. Magyarország 3

Mutassa be és csoportosítsa a tálcákon található ásványokat és kőzeteket! Melyik földtörténeti időszakban keletkeztek, hol találhatóak Mo-on?

     : kőzetek: homok, homokkő, lösz, mészkő, dolomit, márga, kőszén, bauxit, gránit, andezit, bazalt, riolit és tufájuk, palák.    

           (hasznosítási módjuk)

     : fogalmak: szén-és érctelepek, mélységi magmás, vulkáni (kiömlési és törmelékes), üledékes és metamorf kőzetek, ércek

XX. Magyarország 4

: Ismertesse térkép segítségével a nagytájakat és résztájaikat, mutassa és nevezze meg ezeket kontúrtérképen. Jellemezze a nagytájak felszínét, éghajlatát, vízrajzát, főbb talajtípusait, ásványkincseit és a természeti adottságok hatásait a gazdasági életre.

  1. Nagyalföld
  2. Kisalföld
  3. Alpokalja
  4. Dunántúli-dombság
  5. Dunántúli-középhegység
  6. Északi-középhegység

Válassza ki és mutassa be részletesen az egyiket!