Földrajz

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

2016/17-es tanévtől

I. Népességföldrajz

- Magyarázza a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, annak okait és következményeit.          - Mutassa be a demográfiai robbanás okait, következményeit.

- Hasonlítsa össze a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemzőit.

- Mutassa be a népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezőket, nevezzen meg példákat ritkán és sűrűn lakott területekre.

- Olvassa le és értelmezze a korfa adatait. Mutassa be az öregedő, ill. fiatalodó társadalmakat.  

- Nevezze meg és mutassa meg térképen a Föld legnagyobb népességkoncentrációit.

(a nagy népességkoncentrációk elhelyezkedése, okai, a népesség egyenetlen eloszlásának földrajzi és történelmi okai)

-          Beszéljen a népesség-migrációról, mint korunk nagy kihívásáról.

Gyakorlat: Demográfiai térképeket ismerni az Atlaszban! Ki kell tudni számolni egy adott terület népességét, népességnövekedésének ütemét!

II. Településföldrajz

- Csoportosítsa a településeket szerepkörük szerint. Említsen példákat a különböző szerepkört betöltő településekre

- Mi az urbanizáció, mi a városodás és a városiasodás folyamata közötti különbség?

- Melyek a világ legnagyobb metropoliszai, hol találhatók? (TÉRKÉP!)

- Magyarázza az összefüggést a gazdasági fejlettség és az urbanizációs folyamatok között!

- Melyek a legfőbb társadalmi és környezeti problémák a nagyvárosokban?

- Melyek a világ leginkább/legkevésbé városodottabb országai?

- Milyen várostelepítő tényezőket ismer? Példákon keresztül mutassa be!

: Fogalmak: dez/urbanizáció (városodás), városiasodás, agglomeráció, elővárosok, bolygóvárosok,   alvótelepülések, vonzáskörzet, lakó-és ipari övezetek, rozsdaövezetek, „city”, urbanizációs ráta

III. A világgazdaság jellemző folyamatai 1.

-          Mi az állam, milyen államformák vannak?

-          Mutassa be az állam piacgazdaságban betöltött szerepét.

-          Nevezze meg és értelmezze a gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatókat, vessen össze adatsorokat (a gazdasági mutatók és az életszínvonal összefüggései). Mondjon példákat különböző fejlettségű országokra.

-          Hasonlítsa össze a centrum- és a periféria országok világgazdasági szerepkörét.

-          Mutassa be a gazdaság ágazati felépítését. Mutassa be országok példáin a gazdasági szerkezet átalakulását, illetve az egyes ágazatok változó szerepét, a szolgáltatás szerepének felértékelődését.  

-          Mutassa be a foglalkozási szerkezet átalakulását.

-          Elemezze a szegény országok duális gazdasági jellegét!

-          Ismertesse az integrációk fejlődésének szintjeit. Nevezzen meg példákat különböző szintre jutott és különböző típusú integrációkra.

: Fogalmak: gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés, centrum és periféria országok, GDP, GNI, születéskor várható élettartam, analfabéták aránya, gazdasági és foglalkozási szerkezet, gyermekhalandóság, stb.

IV. A világgazdaság jellemző folyamatai 2.

   Globalizáció

-          Értelmezze a globalizáció folyamatát, a világtermék fogalmát. Mutassa be a globalizáció kialakulásában szerepet játszó tényezőket. Mutassa be a globalizáció mindennapi életünkben érzékelhető hatását. Nevezzen meg a globalizációhoz kapcsolódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat.

-          Értelmezze a globalizáció három „alappillérét”: TNC-k (működésük alapelvei!), az infokommunikációs technológia fejlődése, a pénz világpiaci szerepe.

V. A világgazdaság jellemző folyamatai 3.

   A pénz világa

-          Mutassa be a mindennapok pénzügyi folyamatait, a pénzügyi szolgáltatások (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, deviza, valuta, tőzsde) működésének jellemzőit.

-          Nevezzen meg a pénzügyi világban meghatározó szerepet játszó TNC-ket.

-          Ismertesse a működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzőit.

-          Nevezzen meg az országok eladósodásához vezető folyamatokat.

-          Mutassa be az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezőket.

-          Ismertesse a nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepét és feladataikat.

-          Beszéljen a bankok szerepéről.

VI. Magyarország 1.

   Hazánk népessége, település-szerkezete

-          Ismertesse hazánk 20. századi és jelenkori népesedési folyamatait és azok társadalmi-gazdasági következményeit.

-          Értelmezze hazánk korfáját.

-          Olvassa le diagramokról, adatsorokról a népességszám, a természetes szaporulat alakulását.

-          Nevezzen meg magas és alacsony népsűrűségű területeket, indokolja a különbségeket.

-          Ismerje a magyarországi nemzetiségeket és azok területi kötődését.

-          Mutassa be hazánk településföldrajzi jellemzőit térképek, képek, adatsorok, ábrák alapján.

-          Hibátlanul tudja felsorolni Magyarország megyéit, megyeszékhelyeit, megyei jogú városait.

VII. Magyarország 2.

   Hazánk helye a világgazdaságban

-          Értékelje hazánk természeti erőforrásait és azok szerepét a nemzetgazdaságban.

-          Alkalmazza az országok gazdaságának összehasonlítására szolgáló mutatókat a magyar gazdaság európai és a világgazdaságban elfoglalt helyének bemutatására.

-          Mutassa be, hogy hogyan nyilvánulnak meg hazánkban a globalizáció fő tendenciái (transznacionális vállalatok, Budapest mint pénzügyi regionális központ, R+D része a költségvetésből, stb.)?

-          Állapítson meg tényeket, folyamatokat, összefüggéseket adatsorok, ábrák segítségével az egyes ágak, ágazatok helyzetéről, a nemzetgazdaságban elfoglalt szerepéről.

-          Nevezze meg hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnereit. Ismertesse a külkereskedelem szerepét hazánk gazdaságában. Mutassa be ábrák, adatsorok alapján a külkereskedelem áruösszetételét.

 

 

VIII. Magyarország 3.

   Hazánk ágazati földrajza

-          Bizonyítsa éghajlati és talajadottságaink szerepét a művelési ágak megoszlásában, főbb terményeink előállításának területi elhelyezkedésében.

-          Nevezze meg a történelmi borvidékeket térkép alapján.

-          Mutassa be az ipar területi és szerkezeti átalakulásának folyamatát. Elemezze a húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, infokommunikációs ágazat) szerepét, illetve annak változásait.

-          Értékelje hazánk közlekedésföldrajzi helyzetét. Vizsgálja meg az átmenő forgalom jellemzőit és infrastruktúráját.

-          Ismerje hazánk legfontosabb közlekedési ágait és főbb útvonalait (utak,vasutak és vízi utak).

-          Mutassa be és helyezze el a térképen a fontosabb idegenforgalmi körzeteket, tájegységeket, ismertesse azok értékeit. Soroljon fel a világörökség részeként számon tartott hazai értékeket.

IX. Magyarország 4.

   A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 1.

-          Ismertesse a nagyrégiók kialakításának elveit.

-          Mutassa meg a térképen, nevezze meg kontúrtérképen hazánk nagyrégióit.

-          Hasonlítsa össze nagy vonalakban az egyes régiók jellemző erőforrásait, földrajzi adottságait:

Központi-, Észak-Magyarországi-, Észak-Alföldi-, Dél-Alföldi, Nyugat-Dunántúli-, Dél-Dunántúli-,

   Észak-Dunántúli- régiók

-          Válassza ki és mutassa be az egyik régiót részletesebben:

: Jellemezze a választott régió hazánk gazdaságában betöltött szerepét jellemző gazdasági tevékenységei alapján.

: Mutassa be a régiók társadalmi-gazdasági központjait, fontosabb településeit.

: Ismertesse a régió húzóágazatait. Mondjon példákat a régión belüli területi fejlettségi   különbségekre, ismerje ezek okait.

: Mutassa be a régió területéhez tartozó nemzeti parkok, világörökségi helyszínek értékeit, igazolja idegenforgalmi szerepüket. Nevezzen meg idegenforgalmi célpontokat.

X. Magyarország 5.

   A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 2.

-          Ismertesse a nagyrégiók kialakításának elveit.

-          Mutassa meg a térképen, nevezze meg kontúrtérképen hazánk nagyrégióit.

-          Hasonlítsa össze nagy vonalakban az egyes régiók jellemző erőforrásait, földrajzi adottságait:

Központi-, Észak-Magyarországi-, Észak-Alföldi-, Dél-Alföldi, Nyugat-Dunántúli-, Dél-Dunántúli-,

   Észak-Dunántúli- régiók

Mutassa be a Központi régiót részletesebben: SZEMPONTOK LÁSD Magyarország 4. -NÉL

XI. Európa társadalmi-gazdasági folyamatai, regionális különbségei 1.

-          Mutassa meg térképen Európa sűrűn lakott területeit, nagy agglomerációit, és indokolja az elhelyezkedésüket.

-          Sorolja fel és mutassa meg térképen, kontúrtérképen Európa országait, fővárosait, a tanult országok legfontosabb gazdasági központjait.

-          Hasonlítsa össze nagy vonalakban Észak-, Dél-, Nyugat-, Kelet- és Közép-Európa természeti és társadalmi-gazdasági földrajzi jellemzőit.

-          Mutassa be az európai együttműködés kialakulását, lényegét és legfontosabb területeit.

-          Nevezze meg az Európai Unió tagállamait, főbb intézményeit. Ismertesse hazánk és a szervezet kapcsolatát.

-          Mutassa be példákkal alátámasztva az unión belüli területi fejlettségi különbségeket, a regionális politika fő vonásait.

-          Beszéljen az EU aktuális problémáiról, kihívásairól (migrációs-válság, Brexit).

XII. Európa társadalmi-gazdasági folyamatai, regionális különbségei 2.

 Nyugat-Európa

-          Mutassa be az alábbi államokat (ezek egyikét): Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Benelux-államok:

-          Szempontok: GDP, GNI/fő, nyelve, pénzneme, államformája, népessége, népesedési folyamatai, földrajzi fekvésének, éghajlatának és ásványkincseinek szerepe a gazdaság fejlődésében, ipara területi elhelyezkedésének fő vonásai, legjellemzőbb ipari termékei, mezőgazdaságának legfontosabb területi jellemzői és terményei, az ország gazdasági körzetei, jelentősebb települései, az ország helyzete-szerepe az EU-n belül, kapcsolata hazánkkal, idegenforgalma, ismertebb márkák

-          Beszéljen aktualitásokról.

XIII. Európa társadalmi-gazdasági folyamatai, regionális különbségei 3.

    Dél- és Közép-Európa

-          Mutassa be az alábbi államokat (ezek egyikét): Ausztria, Svájc, Olaszország, Görögország, Spanyolország.

-          SZEMPONTOK LÁSD Nyugat-Európa -NÁL

XIV. Európa társadalmi-gazdasági folyamatai, regionális különbségei 4.

    Közép- és Délkelet-Kelet-Európa rendszerváltó országai

-          Mutassa be az alábbi államokat (ezek egyikét): Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Balkáni államok, valamint Oroszország

-          SZEMPONTOK LÁSD Nyugat-Európa -NÁL

XV. Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 1.

   Ázsia

-          Mutassa be az alábbi államokat (ezek egyikét): Kína, India, Ázsia, Délkelet-Ázsia országai

-          Szempontok: GDP, GNI/fő, nyelve, pénzneme, államformája, népessége, népesedési folyamatai és az ebből eredő társadalmi problémák, földrajzi fekvésének (hatalmas Ázsiai kontinensen belül!), éghajlatának (nagy országok → övezetesség!) és ásványkincseinek szerepe a gazdaság fejlődésében, mai gazdasági helyzetének történelmi okai (pl. „nyitási politika”, gyarmatosítás – India), ipara területi elhelyezkedésének fő vonásai, legjellemzőbb ipari termékei, mezőgazdaságának legfontosabb területi jellemzői és terményei, az ország gazdasági körzetei, jelentősebb települései, az ország helyzete-szerepe a világgazdaságban, kapcsolata hazánkkal, idegenforgalma, ismertebb márkák.

-          Beszéljen aktualitásokról.

XVI. Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 2.

    Afrika, Közel-Kelet, Ausztrália

-          Mutassa be a kontinenseket, térségeket az alábbi szempontok alapján: népcsoportjai, nyelvei, földrajzi fekvésének, éghajlatának (övezetesség!) és ásványkincseinek szerepe a gazdaság fejlődésében (szénhidrogének), mai gazdasági helyzetének történelmi-kulturális okai (gyarmatosítás), ipara területi elhelyezkedésének fő vonásai, legjellemzőbb ipari termékei, mezőgazdaságának legfontosabb területi jellemzői és terményei.

-          Beszéljen a kontinensek társadalmi, kulturális, gazdasági megosztottságáról, szegény és fejlett térségeiről.

-          Legfontosabb országai a fenti bemutatás tükrében, ezen országok helyzete-szerepe a világgazdaságban, kapcsolata hazánkkal.

-          Beszéljen aktualitásokról (Közel-Kelet, Afrika!).

XVII. Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 3.

   Észak-Amerika

-          Mutassa be az alábbi államokat : Amerikai Egyesült Államok, (Kanada), Mexikó

-          SZEMPONTOK LÁSD ELŐZŐ TÉTELEK

-          Beszéljen aktualitásokról.

XVIII. Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 4.

   Latin-Amerika

-          Mutassa be a kontinenst!

-          SZEMPONTOK LÁSD Afrika, Közel-Kelet, Ausztrália -NÁL

-          Beszéljen aktualitásokról.

XIX. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 1.

     A megsebzett Föld

-          Mutassa be az emberi tevékenység káros hatásait a természetes és mesterséges környezetre egy konkrét környezeti problémán keresztül : vízszennyezés, légszennyezés-savas esők, „ózonlyuk”, elsivatagosodás, erdőirtás, biodiverzitás csökkenése, „ökológiai lábnyom „,emisszió.

-          Mutassa be a globális klímaváltozás okait és következményeit a természetre és az emberi társadalomra.

-          Mit tehetek én?

XX. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 1.

   : Demográfiai, élelmezési válság. Fogyasztói társadalom

-          Ismertesse a népességrobbanás kialakulásának okait, következményeit és területi jellemzőit.

-          Mutassa be az éhínség kialakulásának és az élelmiszer túlfogyasztás ellentmondásait. (Ismerje fel az élelmiszer termelésének és fogyasztásának területi ellentmondásait.)

-          Mutassa be példák alapján a nagyvárosok terjeszkedésének környezeti következményeit.

-          Ismerje fel az élelmiszer termelésének és fogyasztásának területi ellentmondásait. Bizonyítsa példákkal a fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásait.

-          Mutassa be a nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamatát.

-          Ismertesse a hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságát.

-          Ismertesse a globális környezeti problémákkal foglalkozó legfontosabb nemzetközi szervezetek (FAO, UNESCO, WHO, WWF) főbb tevékenységeit.