Magyar

Egységes értékelési elvek magyar nyelv és irodalomból

 

Irodalom

A számonkérések és osztályzattal értékelt feladatok alábbi típusait alkalmazzuk:  

 • Iskolai „nagydolgozat”: műelemzés, érvelő esszé
 • Röpdolgozat vagy írásbeli felelet kisebb anyagrészből
 • Teszt jellegű feladatsor
 • Házi dolgozat
 • Olvasónapló
 • Olvasásellenőrző kérdéssor
 • Szóbeli felelet
 • Kiselőadás
 • Memoriter
 • Órai munka


Iskolai „nagydolgozat” (szövegalkotás)
értékelésekor az érettségi pontozási útmutatót vesszük alapul.
A fogalmazványra három osztályzatot adunk: tartalom (irodalom), szövegalkotás (magyar nyelv), nyelvi minőség (magyar nyelv).
A tanulók a dolgozatíráskor használhatják helyesírási szótárukat.

Teszt jellegű, nagyobb témakört felölelő feladatsor értékelésekor a következő sávokat alkalmazzuk:

Elégtelen:    0-40 %
Elégséges:  41-55 %
Közepes:  56-70 %
Jó:  71-85 %
Jeles:  86-100 %

A dolgozat nehézségi szintjétől függően a határok 5 %-kal elmozdíthatók.
A feladatlapon feltüntetjük az elérhető pontszámokat.

Olvasásellenőrző kérdéssor a kötelező olvasmányok esetén adható. Elégtelen jár, ha valaki nem vagy csak részleteiben olvasta az adott művet. A tanár további osztályzatokkal értékelheti az olvasás minőségét/mélységét, értő voltát.

A Memoritert osztályzattal értékeljük. Számonkérhető írásban vagy szóban, naplóba írt osztályzatot csak nagyobb terjedelmű megtanult szöveg érdemel. A szövegismeret minősége, magabiztossága alapján bármely osztályzat adható.

Az érettségin kiemelt szerzőktől (életművek) több mű teljes terjedelmű ismerete követelmény, a vizsgatematika további  - elsősorban hazai – alkotóitól idézeteket, szövegrészleteket  kell ismerni.

Szóbeli felelet értékelésében a tartalom mellett a szövegalkotás és a nyelvi minőség játszik szerepet. Mivel az érettségin 50 %-ot ér a tartalom, és ugyanannyit az előadásmód, ezért így kell viszonyulni a tanulmányi idő alatti feleletekhez is.

Magyar nyelv

A számonkérések és osztályzattal értékelt feladatok alábbi típusait alkalmazzuk:

 • Nyelvi, nyelvtani ismereteket ellenőrző dolgozat
 • Röpdolgozat vagy írásbeli felelet kisebb anyagrészből
 • Iskolai irodalmi dolgozat szövegalkotási és nyelvi minősége
 • Tollbamondás
 • Szövegértés
 • Szóbeli felelet
 • Kiselőadás
 • Órai munka


Nyelvi, nyelvtani ismereteket ellenőrző dolgozat esetében célszerű az elméleti tudást és annak gyakorlati alkalmazását is vizsgálni.

Iskolai irodalmi dolgozat szövegalkotási és nyelvi minősége: A szövegalkotás  értékelésekor az érettségi pontozási útmutatót vesszük alapul. A fogalmazványra három osztályzatot adunk: tartalom (irodalom), szövegalkotás (magyar nyelv), nyelvi minőség (magyar nyelv). A tanulók a dolgozatíráskor használhatják helyesírási szótárukat.

Szóbeli felelet értékelésében a tartalom mellett a szövegalkotás és a nyelvi minőség játszik szerepet. Mivel az érettségin 50 %-ot ér a tartalom, és ugyanannyit az előadásmód, ezért így kell viszonyulni a tanulmányi idő alatti feleletekhez is.

Tollbamondás értékelésekor az érettségi javítási útmutatóját vesszük figyelembe. Az év eleji helyesírási felmérőt követően a mérést szervező szaktanár állapítja meg a hibapontok és az osztályzatok rendszerét.

Szövegértés mérésekor a középszintű érettségi feladat a minta, pontozási útmutatója pedig az értékelés alapja.

A helyesírás súlya a nyelvi osztályzatban

Az érettségi pontszámításából kiindulva kívánatos, hogy a félévi és év végi nyelvi osztályzat kialakításakor a tollbamondás (helyesírás) osztályzatok legfeljebb 20 %-ban számítsanak.

Példa az éves osztályzatok eloszlására:

 • nyelvtani, nyelvi ismeretek (feleletek, dolgozatok): 4-5 osztályzat
 • tollbamondás:1-2 osztályzat
 • irod. dolgozatok komplex nyelvi jegye: 2-3 osztályzat
 • szövegértés: 1-2 osztályzat


Összesen: 8 – 12 osztályzat, ahol a helyesírás kb. 20 %-ban van jelen.